Chính Sách Bảo Hành

Đối với Website
  • Bảo hành 12 tháng đối với website
  • Backup thường xuyên không mất dữ liệu
  • Chỉnh sửa website theo yêu cầu (với yêu cầu phức tạp thoải thuận thêm chi phí)

Chính Sách Khách Hàng

Đối với Website
  • Bảo hành 12 tháng đối với website
  • Backup thường xuyên không mất dữ liệu
  • Chỉnh sửa website theo yêu cầu (với yêu cầu phức tạp thoải thuận thêm chi phí)